Әлеуетті талапкердің жеке карточкасы/

Личная карточка потенциального абитуриента

барлық деректерді жеке куәлік бойынша толтыру қажет / все данные заполнять по удостоверению личности*